Zřeknutí se odpovědnosti

1. Tyto stránky provozuje Master Builders Solutions CZ s.r.o. a veškerá práva k těmto stránkám náleží a jsou vyhrazena Master Builders Solutions CZ s.r.o.

2. Stránky a software dostupné na těchto Stránkách jsou Uživateli poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli příslibů či záruk (výslovných či odvozených) nebo jakékoli odpovědnosti v maximální míře povolené příslušnými zákonnými předpisy. S výjimkou případů úmyslného pochybení Master Builders Solutions CZ s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním stránek nebo v souvislosti s ním. Master Builders Solutions CZ s.r.o. se v každém případě zříká jakékoli odpovědnosti za veškeré nepřímé, náhodné, následné a zvláštní škody způsobené používáním stránek nebo v souvislost s ním.

3. Veškeré informace o produktech a další informace zveřejněné prostřednictvím stránek jsou poskytovány dle nejlepšího vědomí Master Builders Solutions CZ s.r.o.. Žádné takovéto informace však v rozsahu povoleném zákonem nezakládají jakékoli přísliby, záruky či odpovědnost Master Builders Solutions CZ s.r.o. a nezbavují uživatele povinnosti provádět vlastní šetření a zkoušky.

4. Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, všeobecné podmínky prodeje Master Builders Solutions CZ s.r.o. nebudou stránky, jejich obsah, materiály a informace jakkoli měnit.

5. Local legal entity může bez jakýchkoli závazků a předchozího upozornění dle vlastního uvážení kdykoli změnit a/nebo přerušit provozování Stránek jako celku nebo jejich části a nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek.

6. Odkazy na stránky třetích stran („Hypertextové odkazy“) nepředstavují podporu takovýchto stránek třetích stran ze strany Master Builders Solutions CZ s.r.o.Master Builders Solutions CZ s.r.o. nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek či jejich obsah. Uživatel těchto hypertextových odkazů využívá na vlastní riziko.

7. Veškeré nároky či žaloby v souvislosti se Stránkami nebo jejich užíváním se budou řídit a budou vykládány v souladu s německým právním řádem s vyloučením kolizních právních norem.

8. Informace v souladu s § 36 německého zákona o ochraně spotřebitele (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG):

Master Builders Solutions CZ s.r.o. se nebude a není povinna se účastnit žádného řízení o řešené sporů před komisí ve spotřebitelském rozhodčím řízení ve smyslu VSBG ani jakémkoli mechanismu pro řešení sporů online.